O Stowarzyszeniu SUKCES
Stowarzyszenie SUKCES uzyskało wpis do KRS w dn 28.05.2009r. Przedmiotem statutowej działalności jest organizowanie i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, warsztatów, organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza muzycznych, plastycznych, filmowych, teatralnych oraz warsztatów technicznych, matematycznych, informatycznych, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, organizowanie konkursów i wystaw, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pozyskiwanie funduszy z instytucjonalnych źródeł zewnętrznych, wspieranie wydarzeń sportowych, wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych, wspieranie inicjatyw samorządowych. Dotychczas Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem warsztatów z kowalstwa (2010), malowania pisanek (2010), garncarstwa (2011 i 2012), zawodów sportowych turniejów piłki nożnej dla mieszkańców gminy Wólka (2012), aplikowało o dotacje unijne (2 wnioski w partnerstwie), opracowało program półkolonii dla dzieci (2011), organizowało festyny dla dzieci (2013), brało udział w dniach miejscowości i w dożynkach gminnych 2010-2011).
Działalność jest prowadzona w Jakubowicach Murowanych w gminie Wólka.

Zarząd Stowarzyszenia:

prezes – Ireneusz Brudzisz

sekretarz- Piotr Dziurda

skarbnik – Kazimiera Janiszewska