„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warsztaty pn.  Warsztaty etnograficzne w oparciu o lubelskie ośrodki garncarstwa odbędą się w 2020 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie głównej. Będzie to cykl składający się 8 szkoleń, na które złożą następujące tematy:

I. Zapoznanie się z ceramiką archeologiczną i etnograficzną na podstawie zbiorów w Muzeum Lubelskim w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej.
II. Formowanie wyrobów z gliny z wykorzystaniem technik archeologicznych
III. Poznanie narzędzi, technik zdobniczych, technik wypalania ceramiki w ośrodkach garncarskich Lubelszczyzny. Wizyta w ośrodku, wykład z prezentacją.
IV. Praca na kole garncarskim – toczenie naczyń wzorowanych na tradycyjnych motywach etnograficznych
V. – VIII Prace ręczne i tworzenie samodzielne naczyń, ozdób i wyrobów użytkowych w oparciu o tradycyjne techniki charakterystyczne dla stanowisk  Lubelszczyzny np. wzgórze na Czwartku.
Czas trwania: 8 szkoleń po 4 godz. Szkolenia odbywać się będą w muzeach, pracowni garncarskiej, siedzibie Stowarzyszenia.
Udział w warsztatach weźmie 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby od 15 do 35 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia. Projekt nasz odpowiada na zagrożenia wskazane w analizie SWOT (LSR), takie jak niewystarczająca integracja społeczno-kulturalna, problem wykluczenia społecznego osób po 50 roku życia, niewystarczająca wiedza dotycząca historii, kultury, lokalnego dziedzictwa na obszarze LGD u młodzieży. Warsztaty ceramiczne pozwolą osiągnąć następujące rezultaty: integracja międzypokoleniowa, nabycie przez 20 uczestników umiejętności wyrobu ozdób i naczyń ceramicznych (w toczenie naczyń na kole garncarskim, lepienie ozdób, szkliwienie, wypalanie w piecu ceramicznym, malowanie farbami naszkliwnymi), wymiana doświadczeń i wzorców estetycznych, z możliwością kontynuowania w pracowni Stowarzyszenia swoich pasji rękodzielniczych, pozyskanie nowych członków organizacji. Jednakże, aby osiągnąć wyznaczone cele w ramach przedkładanego projektu zostaną zakupione niezbędne materiały i pomoce warsztatowe: wałki, stojaki, wyciskarki, masy ceramiczne, angoby, szkliwa, struny, słupki.

 

 

                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warsztaty pn.  Warsztaty ceramiczne jako forma aktywizacji mieszkańców Gminy Wólka i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych odbędą się w 2018 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie głównej. Będzie to cykl składający się 8 etapów. Każdy będzie poświęcony innemu tematowi.
I Lepienie ozdób z gliny
II Toczenie naczyń na kole garncarskim
III Nauka obsługi pieca do wypalania ceramiki
IV Szkliwienie wyrobów
V Szkliwienie naczyń
VI Malowanie ozdób farbami naszkliwnymi
VII Malowania naczyń farbami (pod wypał na gorąco)
VIII Malowanie naczyń farbami (pod wypał na zimno)
Czas trwania: 8 szkoleń po 4 godz. Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia i drewnianej altanie wybudowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny.
Udział w warsztatach weźmie 20 osób, w tym osoby niepełnosprawne, osoby od 15 do 35 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia.
Projekt nasz odpowiada na zagrożenia wskazane w analizie SWOT (LSR), takie jak niewystarczająca integracja społeczno-kulturalna, problem wykluczenia społecznego osób po 50 roku życia, niewystarczająca wiedza dotycząca znajomości historii, kultury, produktów regionalnych i tradycyjnych na obszarze LGD u młodzieży. Warsztaty ceramiczne pozwolą osiągnąć następujące rezultaty: integracja międzypokoleniowa, nabycie przez 20 uczestników umiejętności wyrobu ozdób i naczyń ceramicznych (w toczenie naczyń na kole garncarskim, lepienie ozdób, szkliwienie, wypalanie w piecu ceramicznym, malowanie farbami naszkliwnymi), wymiana doświadczeń i wzorców estetycznych, z możliwością kontynuowania w pracowni Stowarzyszenia swoich pasji rękodzielniczych, pozyskanie nowych członków organizacji. Wykorzystane zostaną narzędzia garncarskie należące do Stowarzyszenia w tym koło garncarskie nożne, piec do wypalania.

 

 

 

Warsztaty z garncarstwa jako forma rozbudowy oferty turystycznej

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed nami Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, a w tym Szlak Jana III Sobieskiego. A są to m.in. rozwój i dywersyfikacja przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i potencjał, poszerzenie oferty turystycznej, odbudowa tożsamości lokalnej, odrodzenie dawnych zawodów, tworzenie marki lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe podregionu, rozkwit turystyki, wykreowanie podregionu jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku, aktywizacja młodzieży.

Założyliśmy sobie następujący cel – rozbudowa oferty turystycznej podregionu poprzez organizację warsztatów dawnych rzemiosł. Aby to zrealizować potrzebne są zasoby ludzkie, a te mamy w postaci przedstawicieli dawnych zawodów, tradycję, a jest nią wiek XVII i związki Jana III Sobieskiego z podregionem. Brakuje jednak odpowiednich narzędzi garncarskich, sprzętu audio i materiałów ceramicznych. Koszt finansowy takiego przedsięwzięcia przerasta możliwości  Stowarzyszenia, dlatego konieczne jest pozyskanie dla tego działania środków pomocowych z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Cele szczegółowe tego projektu, a zwłaszcza stworzenie nowej usługi w postaci organizacji warsztatów i pokazów  rzemiosła tradycyjnego, determinują plan projektu i zakup odpowiednich narzędzi i sprzętu.

Wartość dofinansowania 7188,69 CHF

Harmonogram realizacji projektu

1. Czerwiec

– wyposażenie pracowni w sprzęt nagłaśniający

– promocja projektu: zakup roll-upu z nadrukiem

2. Lipiec

– promocja projektu:  załażenie strony internetowej

– wyposażenie pracowni w sprzęt elektroniczny

3.  Sierpień

– wyposażenie pracowni w narzędzia garncarskie: zakup pieca do wypalania, zakup kół garncerkich, zakup toczka, zakup drobnych narzędzi garncarskich

– promocja projektu: projekt i druk ulotek

4. Wrzesień

– nabór uczestników

– dojazd uczestników

– organizacja warsztatów z udziałem  mistrzów i adeptów,  w tym m.in. wykład o historii, technologii i wzornictwie ceramiki archeologicznej ziem dzisiejszej Polski, ceramice etnograficznej i współczesnej; na poziomie popularno naukowym, prezentacja pracy na kole garncarskim, toczenie na kole garncarskim naczynia z każdym uczestnikiem warsztatów, samodzielne lepienie figurki i miseczki z „ręki” przez uczestników warsztatów, zdobienie wykonanych naczyń prostym ornamentem rytym i wyciskanym, przygotowanie posiłku w konwencji epoki Jana III Sobieskiego

Kontynuacja działań warsztatowych w oparciu o wykształcone zasoby ludzkie i zakupiony sprzęt w ramach projektu.

Realizacja projektu to tylko pierwszy, ale najważniejszy krok w odrodzeniu tradycji dawnych rzemiosł i odbudowa tożsamości lokalnej. Projekt pozwoli zbudować niejako dwa filary: pierwszy –  wykształcone i zaktywizowane zasoby ludzkie w postaci przeszkolonych 20 uczestników; drugi – sprzęt (zał. nr 2) niezbędny do dalszej nauki, pracy, do prowadzenia kolejnych szkoleń, warsztatów, pokazów, wyrobu rękodzieła, promocji i sprzedaży. Stowarzyszenie będzie brać aktywny udział w organizowaniu imprez okolicznościowych i pokazów dawnych rzemiosł na Szlaku Jana III Sobieskiego. Dalsze nasze plany to poszerzenie oferty warsztatowej o inne tradycyjne zawody: wikliniarstwo, hafciarstwo i kowalstwo. W ten sposób chcemy utworzyć Inkubator dawnych rzemiosł na terenie podregionu.

Oczekiwane rezultaty naszego projektu będą trwałe. Zaktywizowanych i przeszkolonych zostanie 20 młodych ludzi i zostaną zakupione narzędzia do wyrobu przedmiotów ceramicznych. Osoby te będą brać czynny udział w odradzaniu się dawnych rzemiosł w podregionie, zakupiony sprzęt będzie służył do dalszych szkoleń i realizacji celów tego projektu. Okres trwałości projektu wyniesie 1 rok od jego zakończenia.