„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem projektu pn. Warsztaty etnograficzne w oparciu o lubelskie ośrodki garncarstwa jest aktywizacja mieszkańców z gminy Wólka oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych poprzez organizację warsztatów etnograficznych

Cele szczegółowe:
1. Przeprowadzenie warsztatów etnograficznych w oparciu o lubelskie ośrodki garncarstwa – 8 zajęć po 4 godziny
2. Przeszkolenie 20 osób z zakresu archeologicznych i etnograficznych technik toczenia naczyń z gliny na kole garncarskim, wytwarzania ozdób i przedmiotów użytkowych wzorowanych na historycznych formach i tradycyjnych motywach, wypalania ceramiki według dawnych metod, zdobienia, szkliwienia, malowania farbami naszkliwnymi.

 

 

                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celem projektu pn. Warsztaty ceramiczne jako forma aktywizacji mieszkańców Gminy Wólka i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych jest aktywizacja mieszkańców z gminy Wólka oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych poprzez organizację warsztatów ceramicznych.
Cele szczegółowe:
1. Przeprowadzenie warsztatów z ceramiki – 8 zajęć po 4 godziny
2. Przeszkolenie 20 osób z zakresu ceramiki, tj. toczenie naczyń z gliny na kole garncarskim, wyrób ozdób, obsługa pieca do wypalania ceramiki, szkliwienie, malowanie farbami naszkliwnymi.

 

 

 

Cele projektu „Warsztaty z garncarstwa jako forma rozbudowy oferty turystycznej”

Celem głównym projektu jest rozbudowa oferty turystycznej podregionu poprzez organizację warsztatów dawnych rzemiosł na przykładzie garncarstwa dla 20 osób w okresie do 30.09.2014r.

Cele szczegółowe:

– stworzenie nowej usługi organizacja warsztatów  z garncarstwa na terenie podregionu do 30.09.2014r.

– zapoznanie 20 osób z metodami wytwarzania wyrobów garncarskich na tradycyjnym nożnym kole

– nabycie umiejętności samodzielnego wykonania naczynia z gliny przez grupę 20 osób do 30.09.2014r.

– przygotowanie 20 osób do roli wytwórców  rękodzieła pod kątem produktu turystycznego podregionu i tradycji Jana III Sobieskiego.

Korzyści

– Oferta turystyczna podregionu będzie nawiązywać do tradycji Jana III Sobieskiego. Nieodłącznym elementem musi być rękodzieło, które stworzy właściwy klimat tamtej epoki, nawiąże do tradycji ale też pozwoli wykonać materialne wyroby będące przedmiotami użytkowymi, dekoracjami, produktami handlowymi, pamiątkami dla turystów,  formą realizacji umiejętności rękodzielniczych, które drzemią w ludziach naszego podregionu. Powstanie punkt, który umożliwi sprzedaż wyrobów glinianych, zakupiony sprzęt będzie na co dzień służył do szkoleń i pracy garncarzy.

– Region nasz jest regionem typowo rolniczym, bez wielkiego przemysłu, jest też statystycznie najuboższy w Polsce. Istnieje więc potrzeba dywersyfikacji struktury zatrudnienia poprzez rozbudowę oferty turystycznej w zakresie usług i produktów. Do takich zaliczyć trzeba odrodzenie tradycyjnych zawodów i rzemiosła dla celów turystycznych i stworzenie nowego obszaru przedsiębiorczości. Temu służy nasz projekt. Przekazaniu wiedzy i umiejętności z dziedziny rzemiosła ludziom utalentowanym, którzy będą mogli realizować się w tej tradycyjnej dziedzinie, aczkolwiek w nowej formule zawodów rzemieślniczych. Pozwoli to utworzyć dla siebie miejsce pracy.

– Warsztaty rzemiosł pozwolą współtworzyć markę podregionu wpisującą się w koncepcję Szlaku Jana III Sobieskiego i odrodzić tożsamość lokalną. Nie da się stworzyć szklaku historycznego bez uwzględnienia dawnych rzemiosł. Działanie partnerów tego projektu będą szły w kierunku kultywowania tradycji i spuścizny epoki z wykorzystaniem Internetu, broszur, wydawnictw.

– Produkt turystyczny ma być oparciem dla strategii. A więc sam teren czy obszar nie wystarczy, aby rozwijał się podregion. Potrzebna jest oferta, ale same autostrady i hotele, to za mało. Współczesny turysta ten z daleka, ale też lokalny mieszkaniec np. Lublina potrzebuje atrakcji. Autorzy tego projektu właśnie tworzą taki atrakcyjny produkt, tzn. organizują warsztaty dawnych rzemiosł po to, aby można było zaoferować turystom pokazy dawnych rzemiosł i sprzedawać wyroby rękodzielnicze. Warsztaty wiążą się z aktywnym uczestnictwem, każdego turysty który będzie mógł pod okiem mistrza wykonać gliniane naczynie.